PTA ODDZIAŁ KRAKÓW

Polskie Towarzystwo Akustyczne (PTA) jest stowarzyszeniem osób zajmujących się dziedziną akustyki. Oddział Krakowski PTA jest jedym z siedmiu oddziałów tego stowarzyszenia.
Najwyższą władzą PTA jest Zjazd Delegatów. Naczelnym organem realizującym cele statutowe stowarzyszenia i reprezentującym PTA na zewnątrz jest Zarząd Główny.

Zadaniem PTA jest:

* rozwijanie akustyki z uwzględnieniem jej działów i dziedzin pokrewnych,
* łączność naukowa z osobami pracującymi twórczo w dziedzinie akustyki i dziedzinach pogranicznych,
* popularyzowanie akustyki ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin ważnych dla nauki, kultury społeczeństwa, gospodarki narodowej i ochrony środowiska,
* prowadzenie działalności gospodarczej.

PTA jest członkiem stowarzyszonym Europejskiej Asocjacji Akustycznej (EAA) - jednej z największych europejskich organizacji naukowych.